» » » Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh

Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh

Mục Bộ Mật Giáo | 0

Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh thuộc tập T19, kinh số 937, tổng cộng 1 quyển, – Tống Pháp Thiên dịch, bản Việt dịch của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

Tôi nghe như thế này: Một thời đức Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng các vị đại Tỳ-khưu gồm đủ 1.250 người, là các bậc đại A-la-hán mà ai ai cũng đều biết đến. Các vị ấy đã giải thoát tâm ý, dứt sạch lậu hoặc, không còn đắm nhiễm phiền não trở lại, đạt được lợi ích cho tự thân, tâm ý khéo đạt được giải thoát. Lại có các vị Bồ Tát đáng tôn kính, trí tuệ rộng lớn, công đức trang nghiêm, đầy đủ các oai nghi, vì muốn nghe Pháp nên cùng đến nơi Pháp hội. Trong chúng hội ấy có Đại Bồ Tát Đại Huệ Diệu Cát Tường là vị đứng đầu.

Bấy giờ, đức Phật Thích-ca Mâu-ni thương xót những chúng sanh đời sau có mạng sống ngắn ngủi, muốn giúp cho họ được tăng thêm tuổi thọ, được lợi ích lớn, nên nói ra pháp bí mật thù thắng, nhiệm mầu sâu thẳm không thể nghĩ bàn.

Khi ấy, đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Huệ Diệu Cát Tường rằng: “Ông nên lắng nghe! Từ cõi Nam Diêm-phù-đề này hướng về phương tây qua vô số cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Lượng Công Đức Tạng. Cõi nước ấy trang nghiêm đẹp đẽ, có đủ các thứ châu báu để làm đẹp thêm, vô cùng thù thắng thanh tịnh, an vui sung sướng, nhiệm mầu bậc nhất, trong mười phương không cõi nào bằng. Nơi thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng ấy, hiện có đức Phật hiệu là Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Giác Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương. Đức Phật ấy khởi lòng từ bi, vì tất cả chúng sinh mà thuyết giảng Chánh pháp nhiệm mầu, khiến cho họ đạt được lợi ích an vui bậc nhất.”

Đức Phật lại bảo Bồ Tát Diệu Cát Tường rằng: “Nay ở cõi Diêm-phù-đề này, tuổi thọ của con người là một trăm năm, nhưng trong số đó có nhiều người vì thường tạo các nghiệp ác nên bị chết yểu. Này Diệu Cát Tường! Nếu có chúng sanh nào được gặp kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, cho đến được nghe danh hiệu của kinh, nếu tự mình sao chép, hoặc nhờ người khác sao chép kinh này, sau khi hoàn tất liền tôn trí tại nhà mình, hoặc ở nơi lầu cao, hoặc trong những chốn tinh xá, điện thờ, rồi thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, dùng đủ các thứ hoa đẹp, các loại hương thơm như hương bột, hương xông, hương thoa, cho đến kết thành tràng hoa dâng lên cúng dường kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, sẽ được công đức hết sức thù thắng.

Những người có mạng sống ngắn ngủi, nếu có thể thành tâm sao chép kinh này rồi thọ trì đọc tụng, cúng dường lễ bái, sẽ được tăng thêm tuổi thọ, sống đủ trăm năm.

Lại nữa, này Bồ Tát Diệu Cát Tường! Nếu có chúng sanh nào được nghe danh hiệu của đức Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương mà có thể chí thành xưng niệm 108 lần, như vậy thì dù có mạng sống ngắn ngủi cũng sẽ được tăng thêm tuổi thọ. Hoặc chỉ cần được nghe danh hiệu đức Phật này rồi một lòng tin tưởng tôn trọng thì cũng được tăng thêm tuổi thọ.

Lại nữa, này Bồ Tát Diệu Cát Tường! Nếu chúng sinh nào thường giữ tâm ý không buông lung, chí thành suy tư cầu diệu pháp, những kẻ nam người nữ có lòng lành ấy hãy lắng nghe, ta nay sẽ vì họ mà nói Đà-ra-ni có 108 danh hiệu của đức Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương như sau:

Nẵng mồ bà nga phạ đế
A bá lị nhị đá dũ nghê dã nẵng
Tố vĩ niết thất chỉ đát
Đế thô ra nhạ dã
Đát tha nga đa dã
Ra hạ đế tam dược ngật tam một đà dã
Đát nễ dã tha
Úm tát phạ tăng tắc ca ra bà lị thuấn đà đạt lặc ma đế
Nga nga nẵng tam mẫu nỗ nghiệt đế
Ta phạ bà phạ
Vĩ thuấn đệ
Ma hạ nẵng dã
Bà lị phạ lê
Ta phạ hạ.

Này Bồ Tát Diệu Cát Tường, Đà-ra-ni có 108 danh hiệu của đức Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, nếu có người cung kính tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép, xong rồi mang đặt trên lầu cao hoặc nơi điện thờ tôn nghiêm thanh tịnh, theo đúng Pháp bày biện các món cúng dường trang nghiêm đẹp đẽ, thì người có mạng sống ngắn ngủi cũng được sống lâu đủ một trăm tuổi, sau khi mạng chung sẽ được vãng sanh về thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng của đức Phật Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.”

Vào lúc đức Phật Thích-ca Mâu-ni thuyết kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương, có 99 ức vị Phật khác miệng đồng lời, một lòng cùng thuyết giảng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này.

Lại cũng có 84 ức vị Phật khác miệng đồng lời, một lòng cùng thuyết giảng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này.

Lại cũng có 77 ức vị Phật khác miệng đồng lời, một lòng cùng thuyết giảng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này.

Lại cũng có 66 ức vị Phật khác miệng đồng lời, một lòng cùng thuyết giảng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này.

Lại cũng có 55 ức vị Phật khác miệng đồng lời, một lòng cùng thuyết giảng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này.

Lại cũng có 44 ức vị Phật khác miệng đồng lời, một lòng cùng thuyết giảng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này.

Lại cũng có 36 ức vị Phật khác miệng đồng lời, một lòng cùng thuyết giảng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này.
Lại cũng có 25 ức vị Phật khác miệng đồng lời, một lòng cùng thuyết giảng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này.

Lại cũng có 10 hằng hà sa số ức vị Phật khác, mỗi mỗi tâm không sai biệt, khác miệng đồng lời cùng thuyết giảng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này.

Nếu có người tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép Kinh Đà-ra-ni này, thì người ấy về sau không bị đọa vào các đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh… vĩnh viễn không phải ở trong các đường dữ mà nhận chịu các nghiệp xấu ác. Người ấy nhờ công đức sao chép Kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này nên về sau dù sinh ra ở chốn nào, đời đời kiếp kiếp đều được trí tuệ rõ biết nghiệp duyên đời trước.

Nếu có người tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép Kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, thì công đức của người ấy không khác với người đã sao chép được tám vạn bốn ngàn tạng Giáo pháp.

Nếu có người tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép Kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, thì công đức cũng không khác với việc kiến tạo tu sửa tám vạn bốn ngàn ngôi tháp báu.

Nếu có người tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép Kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, thì nhờ sức công đức ấy mà dù có mang năm nghiệp cực ác phải đọa vào địa ngục Vô Gián cũng sẽ được tiêu trừ.

Nếu có người tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép Kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, thì sẽ không bị sa đọa vào chốn của Ma vương và quyến thuộc của ma, cũng không đọa vào các cảnh giới Dạ-xoa, La-sát, không bị chết oan uổng bất đắc kỳ tử, và vĩnh viễn không thọ các quả báo xấu ác.

Nếu có người tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép Kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, thì khi lâm chung sẽ có 99 ức vị Phật hiện ra trước mặt, tiếp dẫn người ấy về cõi Phật Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

Các ông không nên sanh lòng nghi hoặc những điều nói trên.

Nếu có người tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép Kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, thì về sau vĩnh viễn không sinh làm thân nữ.

Nếu có người tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép Kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này thì sẽ được các vị Trì Quốc Thiên Vương cai quản loài Càn-thát-bà ở phương đông, Tăng Trưởng Thiên Vương cai quản loài Cưu-bàn-trà ở phương nam, Quảng Mục Thiên Vương cai quản loài rồng lớn ở phương tây, Đa Văn Thiên Vương cai quản loài Đại Dạ-xoa ở phương bắc, thường ẩn hình đi theo bảo vệ, giúp đỡ.

Lại nữa, nếu có người đối với kinh này có thể đem chút ít tài bảo bố thí cúng dường, như vậy cũng bằng như người đem bố thí tất cả kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, san hô, hổ phách, bảy báu đầy khắp trong cõi đại thiên thế giới.

Nếu có người cúng dường Kinh điển này thì cũng đồng như cúng dường tất cả Pháp tạng chân thật.

Lại nữa, nếu có người mang bảy món báu tốt đẹp nhất dâng lên cúng dường các đức Như Lai Ứng cúng, Chánh Đẳng Giác là Tỳ-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-phù, Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm-mâu-ni, Ca-diếp, Thích-ca Mâu-ni, thì chỗ được phước đức của người ấy nhiều đến mức không thể đo lường biết được số lượng.

Lại nữa, nếu có người tự mình sao chép hoặc khuyên bảo người khác sao chép Kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này thì chỗ được công đức của người ấy cũng không thể biết hết, ví như nước tràn đầy trong bốn biển thì không ai có thể biết được số lượng từng giọt nước trong đó.

Lại nữa, nếu có người sao chép, cúng dường, thọ trì đọc tụng kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, thì nơi ở của người ấy ắt cũng giống như nơi có tháp báu chân thân xá-lợi chư Phật, nên tôn trọng lễ bái.

Nếu có chúng sanh nào tai vừa nghe qua Đà-ra-ni này thì đã vĩnh viễn không còn phải thọ thân vào các loài khác như chim bay, thú chạy, các loài có bốn chân hoặc nhiều chân, đời sau sẽ được nhanh chóng thành tựu Vô thượng Chánh Đẳng Giác, không còn thối chuyển.

Lại nữa, nếu có người tích tụ được bảy báu như vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chất thành đống cao như núi chúa Diệu Cao, rồi có thể đem tất cả những thứ ấy mà bố thí hết, thì phước đức của người đó thật không thể đo lường để biết hết được. Lại nếu có người đối với kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này có thể bố thí cúng dường, thì chỗ được phước đức cũng không thể đo lường để biết hết được.

Lại nữa, nếu có người sao chép kinh Đà-ra-ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, rồi cúng dường lễ bái kinh, như vậy cũng không khác gì với việc cúng dường lễ bái tất cả các đức Như Lai ở khắp các cõi Phật trong mười phương.”

Bấy giờ đức Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni lại nói kệ rằng:

Người tu bố thí được thành tựu,
Nhờ sức bố thí mới thành Phật.
Nhưng nếu vào tinh thất đại bi,
Tai thoáng nghe qua thần chú này,
Dẫu cho bố thí chưa thành tựu,
Cũng được nhanh chóng thành quả Phật.

Người tu trì giới được thành tựu,
Nhờ sức trì giới mới thành Phật.
Nhưng nếu vào tinh thất đại bi,
Tai thoáng nghe qua thần chú này,
Dẫu cho trì giới chưa thành tựu,
Cũng được nhanh chóng thành quả Phật.

Người tu nhẫn nhục được thành tựu,
Nhờ sức nhẫn nhục mới thành Phật.
Nhưng nếu vào tinh thất đại bi,
Tai thoáng nghe qua thần chú này,
Dẫu cho nhẫn nhục chưa thành tựu,
Cũng được nhanh chóng thành quả Phật.

Người tu tinh tấn được thành tựu,
Nhờ sức tinh tấn mới thành Phật.
Nhưng nếu vào tinh thất đại bi,
Tai thoáng nghe qua thần chú này,
Dẫu cho tinh tấn chưa thành tựu,
Cũng được nhanh chóng thành quả Phật.

Người tu thiền định được thành tựu,
Nhờ sức thiền định mới thành Phật.
Nhưng nếu vào tinh thất đại bi,
Tai thoáng nghe qua thần chú này,
Dẫu cho thiền định chưa thành tựu,
Cũng được nhanh chóng thành quả Phật.

Người tu trí tuệ được thành tựu,
Nhờ sức trí tuệ mới thành Phật.
Nhưng nếu vào tinh thất đại bi,
Tai thoáng nghe qua thần chú này,
Dẫu cho trí tuệ chưa thành tựu,
Cũng được nhanh chóng thành quả Phật.

Khi đức Phật thuyết dạy kinh này rồi, đại chúng các vị đại tỳ-khưu cùng chư Bồ-tát, tất cả thế gian, trời, người, a-tu-la, càn-thát-bà v.v… nghe lời Phật dạy đều hết sức hoan hỉ, tin nhận vâng làm theo.

Phật thuyết kinh Đại thừa Đà-ra-ni Như Lai Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương (hết)

Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn (ngày 1 tháng 12 năm 1976)
Nhập liệu: Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn thị Diệu Minh

大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經 宋天竺三藏沙門法天譯

如是我聞。

一時世尊在舍衛國。祇樹給孤獨園。與大苾芻眾。千二百五十人俱。皆是漏盡意解。無復煩惱。逮得己利。心善解脫。眾所知識。大阿羅漢。

復有智慧。廣大功德。莊嚴威儀。具足諸尊。菩薩摩訶薩等。為聞法故。皆悉來集。於眾會中。有大慧妙吉祥菩薩摩訶薩。而為上首。

爾時釋迦牟尼佛。愍念未來世中。一切短命眾生。令增壽命。得大利益。為說不可思議。祕密甚深。微妙勝法。

是時世尊。告大慧妙吉祥菩薩言。

汝等諦聽。從是南閻浮提。西方過無量佛土。有世界。名無量功德藏。國土嚴麗。眾寶間飾。清淨殊勝。安隱快樂。超過十方。微妙第一。於彼無量功德藏世界之中。有佛名無量壽決定光明王如來。無上正等菩提。今現住彼世界之中。起大慈悲。為諸眾生。演說妙法。令獲殊勝。利益安樂。

佛復告妙吉祥菩薩言。

今此閻浮提世界中。人壽命百歲。於中多有。造諸惡業。而復中夭。

妙吉祥菩薩。若有眾生。得見此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。功德殊勝。及聞名號。若自書寫。若教他人。書是經竟。或於自舍宅。或於高樓。或安精舍。殿堂之中。受持讀誦。遵奉禮拜。種種妙華。燒香粖香。塗香華鬘等。供養無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

如是短壽之人。若能志心。書寫。受持。讀誦。供養。禮拜。如是之人。復增壽命。滿於百歲。

復次妙吉祥菩薩。若有眾生。聞是無量壽決定光明王如來名號。若能志心。稱念一百八遍。如此短命眾生。復增壽命。或但聞其名號。志心信受。遵崇之者。是人亦得。增益壽命。

復次妙吉祥菩薩。若有恆時。心無暫捨。志誠思求妙法。善男子善女人等。汝應諦聽。我今為說。無量壽決定光明王如來。一百八名。

陀羅尼曰。

唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴囉密沓。阿優哩阿納。蘇必你。實執沓。牒左囉宰也。怛塔哿達也。阿囉訶帝。三藥三不達也。怛你也塔。唵。薩哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。達囉馬帝。哿哿捺。桑馬兀哿帝。莎巴瓦。比述帝。馬喝捺也。叭哩瓦哩。娑喝。

妙吉祥菩薩。此無量壽決定光明王如來。一百八名陀羅尼。若有人躬自書寫。或教他人。書是陀羅尼。安置高樓之上。或殿堂內。清淨之處。如法嚴飾。種種供養。短命之人。復得長壽。滿足百歲。如是之人。於後此處命終。便得往生。於彼無量壽決定光明王如來佛剎。無量功德藏世界之中。

當釋迦牟尼佛。說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經時。有九十九俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

是時復有。八十四俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

是時復有。七十七俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

是時復有。六十六俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

是時復有。五十五俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

是時復有。四十四俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

是時復有。三十六俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

是時復有。二十五俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

是時復有。十殑伽河沙數俱胝佛。各各心無差別。異口同音。亦皆說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。

此陀羅尼經。若復有人。若自書。若教人書。如是之人。於後。不墮地獄。不墮餓鬼。不墮畜生。不墮閻羅王界。業道冥官。永不於是。諸惡道中。受其惡報。如是之人。由是書寫。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。功德力故。於後一切生處。生生世世。得宿命智。

此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書。若教人書。如是之人。則同書寫。八萬四千法藏。所獲功德。而無有異。

此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若復有人。若自書。若教人書。如是之人。便同修建八萬四千寶塔。所獲功德。而無有異。

此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書。若教人書。如是之人。若有五無間。地獄之業。由是功德力故。其業皆悉消除。

此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書。若教人書。如是之人。不墮魔王。及魔眷屬。不墮藥叉。羅剎道中。不墮非橫死亡。永不受是。諸惡果報。

此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書。若教人書。如是之人。臨命終時。有九十九俱胝佛。面現其前。來迎是人。往生於彼。佛國土中。

汝等勿生疑惑。

此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書。若教人書。如是之人。當來永不受。其女人之身。

此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書。若教人書。如是之人。常得東方彥達嚩主。持國天王。南方矩伴拏主。增長天王。西方大龍主。廣目天王。北方大藥叉主。多聞天王。密隱其身。隨逐衛護。

若復有人。為於此經。能以少分財寶。布施之者。是人便同。以三千大千世界滿中。金銀琉璃。硨磲瑪瑙。珊瑚琥珀。如是七寶。盡持布施。

若復有人。供養此經典者。便同供養。一切真實法藏。

若復有人。能持上妙七寶。供養毘婆尸。試棄。毘舍浮。俱留孫。揭諾揭牟尼。迦設波。釋迦牟尼。如來。應。正等覺。所獲福德。不能度量。知其數量。若復有人。供養此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。所獲福德。亦復不能度量。知其限量。

又如四大海水。充滿其中。不能得知。一一滴數。若復有人書寫供養。受持讀誦。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。所獲福德。亦復不能度量。知其限數。

若復有人。書寫是無量壽決定光明王如來陀羅尼經。處所地位。則是成就。諸佛真身。舍利寶塔。應尊重禮拜。

若有眾生。耳聞此陀羅尼者。此之眾生。永不受飛鳥。四足多足。異類之身。當來速得。成就不退轉。無上正等菩提。

若復有人。積聚金銀琉璃。硨磲瑪瑙。珊瑚琥珀。如是七寶。如妙高山王。盡能捨施。所獲福德。不可度量。知其數量。若復有人。為此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。而能布施之者。所得福德。亦復不能度量。知其限數。

若復有人。書寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。禮拜供養者。如是之人。則為禮拜。供養十方。諸佛剎土。一切如來。而無有異。

爾時釋迦牟尼世尊。說彼伽他曰。

修行布施力成就。
布施力故得成佛。
若入大悲精室中。
耳暫聞此陀羅尼。
設使布施未圓滿。
是人速證天人師。

修行持戒力成就。
持戒力故得成佛。
若入大悲精室中。
耳暫聞此陀羅尼。
設使持戒未圓滿。
是人速證天人師。

修行忍辱力成就。
忍辱力故得成佛。
若入大悲精室中。
耳暫聞此陀羅尼。
設使忍辱未圓滿。
是人速證天人師。

修行精進力成就。
精進力故得成佛。
若入大悲精室中。
耳暫聞此陀羅尼。
設使精進未圓滿。
是人速證天人師。

修行禪定力成就。
禪定力故得成佛。
若入大悲精室中。
耳暫聞此陀羅尼。
設使禪定未圓滿。
是人速證天人師。

修行智慧力成就。
智慧力故得成佛。
若入大悲精室中。
耳暫聞此陀羅尼。
設使智慧未圓滿。
是人速證天人師。

佛說是經已。諸大苾芻眾。及諸菩薩。一切世間。天。人。阿素囉。彥闥嚩等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

1078 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay