» » Ca Ngợi 108 Danh Hiệu Phật

Ca Ngợi 108 Danh Hiệu Phật

Xem (91)

Xưng Tán 108 Danh Hiệu Phật
(thuộc tập T32, kinh số 1679, tổng cộng 1 quyển, – Tống Pháp Thiên dịch, bản Việt dịch của Thích Như Điển)

Ca Ngợi 108 Danh Hiệu Phật
Đại Chánh Tân Tu đại tạng kinh, quyển thứ 32, luận tập bộ toàn, kinh văn số 1679
Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh Truyền Giáo Đại Sư Thần Pháp Thiên phụng chiếu dịch Phạn- Hán
Sa-môn Thích Như Điển Phương Trượng chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc dịch Hán- Việt nhân mùa an cư năm 2007,
Phật lịch 2551, thư phòng chùa Viên Giác.
Thích Hạnh Nhẫn hiệu đính xong lần thứ nhất ngày 15 tháng 2 năm 2016.

Quy mạng Nhất Thiết Trí
Thầy tất cả thế gian
Đại Pháp Vương Mâu-Ni
Trăm lẻ tám Danh Hiệu,
Biển công đức vô biên
Đầy đủ mọi điềm lành
Diệt được các phiền não,
Tội nghiệp của hữu tình.
Con nay quy mạng lễ
Tất Cả Đại Cát Tường
Cứu độ chư quần sinh
Khiến được an lạc lớn.
Nhị Túc Tôn Bi Mẫn
Viên mãn nơi chúng sinh
Tất cả sự tốt lành.
Con nay quy mạng lễ
Vô Thượng Tôn Vô Tướng
Thành tựu Trời trong Trời
Bí mật đại minh nghĩa.
Như Lai Chánh Đẳng Giác
Lợi lạc cho thế gian
Trăm lẻ tám danh hiệu
Con nay tập lại nói.

Nam-mô Đại Thích Tử
Nam-mô Nhất Thiết Tự Tại Vô Úy
Nam-mô Đại Kim Tiên
Nam-mô Công Đức Hải
Nam-mô Như Lai
Nam-mô Ứng Cúng
Nam-mô Thiện Thệ
Nam-mô Thế Tôn
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Giải
Nam-mô Ly Nhất Thiết Cấu
Nam-mô Tối Thượng Pháp Đăng
Nam-mô Vô Úy Tịnh Phạn Vương Tử
Nam-mô Cam-Giá Vương Chủng
Nam-mô Vô Nghiệp Vô Bố
Nam-mô Thí Nguyện Vô Úy
Nam-mô Pháp Sư Tử Nhị Túc Tôn
Nam-mô Điều Phục Trừ Phiền Não
Nam-mô Tối Thượng Ý Thanh Tịnh
Nam-mô Cù-Đàm
Nam-mô Nhật Tộc
Nam-mô Cát Tường Đại Mâu-Ni
Nam-mô Lâm-Nghi La-Sa Tộc
Nam-mô Thiên Nhân Sư
Nam-mô Thập Phương Hàng Ma Quân
Nam-mô Ly Quá Trừ Độc
Nam-mô Điều Ngự Trượng Phu
Nam-mô Diệu Giải Thoát
Nam-mô Trừ Chướng Ám
Nam-mô Chỉ Tức Hàng Chư Căn
Nam-mô Thanh Tịnh Giới
Nam-mô Vô Cấu Vương
Nam-mô Diệt Tội Vô Ngã Tướng
Nam-mô Vô Kinh Vô Bố Úy
Nam-mô Đệ Nhất Pháp Viên Mãn
Nam-mô Vô Biên Vô Khả Dụ
Nam-mô Đại Luận Sư
Nam-mô Hi Hữu Bất Tư Nghì Tinh Tiến
Nam-mô Tam Giới Thân Từ Phụ
Nam-mô Tam Minh Tri Tam Thế
Nam-mô Diệt Tam Độc
Nam-mô Cụ Túc Tam Biến Thông
Nam-mô Thuyết Tam Thừa Bồ-Đề
Nam-mô Vô Tướng Diệc Vô Lão
Nam-mô Vô Ngã Vô Nhị Chấp
Nam-mô Vô Oán Vô Hý Luận

Nam-mô Minh Hành túc
Nam-mô Tự Tại Biến hóa Vương
Nam-mô Điều Phục Tâm Thanh Tịnh
Nam-mô Ly Trần Vô Thượng sĩ
Nam-mô Chỉ Tức Nhất Thiết Tội
Nam-mô Đắc Thanh Lương
Nam-mô Đắc tịch tĩnh
Nam-mô Cứu Độ Thế Gian Sư
Nam-mô Dũng Mãnh Đại Thanh Tịnh trí
Nam-mô Viên Mãn Cát Tường Tướng
Nam-mô Năng Trừ Oán
Nam-mô Sa-Môn Nguyệt
Nam-mô Thích Sư tử
Nam-mô Tác Thiện Thanh Lương Nghiệp
Nam-mô Lục Phật Pháp Trang Nghiêm
Nam-mô Lục Căn Thanh Tịnh Nhãn
Nam-mô Đệ Nhất Lục Thần Thông
Nam-mô Lục Thú Hải Đáo Bỉ Ngạn
Nam-mô Vô Sư Tự Nhiên Giác
Nam-mô Thiện Thệ Đức Thành Tựu
Nam-mô Nhất Thiết Thế GianVi Ái Lạc
Nam-mô Vô Đẳng Đại Trí Tuệ
Nam-mô Hằng Nhập Tam-Ma-Địa
Nam-mô Nhất Thiết Hữu Tình Lợi Ích Chủ
Nam-mô Chân Thật Hàng Chư Căn
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Tôn
Nam-mô Phổ Biến Hữu Tình Tinh Tiến Giả
Nam-mô Vĩnh Quá Luân Hồi Khổ
Nam-mô Viên Mãn Chư sở Cầu
Nam-mô Hàng Phục Đắc Tối Thắng Thuyết Tứ Đế
Nam-mô Đáo Bỉ Ngạn Độ Tha Đại Long Vương
Nam-mô Đắc Tối Thượng Niết-Bàn
Nam-mô Tôn Sư Đại Phạm Hành
Nam-mô Đệ Nhất Tịch Tĩnh Lạc
Nam-mô Bí Mật Tối Thắng Đại Trượng Phu
Nam-mô Điều Phục Thanh Văn Giả
Nam-mô Lợi Ích Chư Hữu Tình
Nam-mô Thế Gian Cúng Dường Xuất Thế Trí
Nam-mô Thánh Trí Chiếu Thế Gian
Nam-mô Ly Thế Pháp Lợi Dưỡng
Nam-mô Xuất Thế Vi Như Lai
Nam-mô Đại Pháp Chủ
Nam-mô Đại Pháp Vương
Nam-mô Điều Ngự Minh
Nam-mô Cứu Độ Đệ Nhất Nhị Túc Tôn
Nam-mô Hành Nhẫn Nhục
Nam-mô Thiện Ý Đoan Nghiêm Tướng
Nam-mô Thiện Trì Thiện Giới Tướng
Nam-mô Nam-mô Kim Sắc Quang Thiện Thệ
Nam-mô Thiện Du Ái Tôn Trọng
Nam-mô Nhân Sư Tử Cát Tường Vân
Nam-mô Phật-Đà
Nam-mô Vô Úy Độc Trừ Ám
Nam-mô Vô Biên Lợi Thế Gian
Nam-mô Vô Đẳng Tam Hữu Sư
Nam-mô Năng Đoạn Chư Kiết Phược
Nam-mô Vô Ngã Tối Đệ Nhất
Nam-mô Phổ Chiếu Nhất Thiết Nhãn
Nam-mô Chứng Lý Tịnh Tuệ Nhãn
Nam-mô Tam Tuệ Chân Thật Nhãn.

Như vậy một trăm lẻ tám danh hiệu. Nếu lại có người vào buổi sớm, phát ý thành tâm, hoặc đọc tụng, hoặc lễ niệm, hoặc ghi nhớ, hoặc lắng nghe, sẽ được phúc đức cát tường tối thượng, có tất cả phiền não và các tội nghiệp đều chóng được thanh tịnh, không bị luân hồi, sẽ được giải thoát cho đến thành Phật.

Công đức danh hiệu Đại Mâu-Ni
Con nay đọc tụng và lễ niệm
Khắp đem hồi thí cho quần sinh
Cùng được chứng thành quả bồ-đề.

CA NGỢI MỘT TRĂM LẺ TÁM DANH HIỆU PHẬT

 

大正新脩大藏經 第32冊
No.1679 佛一百八名讚 (1卷)
【宋 法天譯】
第 1 卷

No. 1679

佛一百八名讚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

歸命一切智 一切世間師
牟尼大法王 一百八名號
無邊功德海 具足眾吉祥
能滅諸有情 罪業諸煩惱

我今歸命禮 一切大吉祥
救度諸群生 令得大安樂

我今歸命禮 悲愍二足尊
圓滿於眾生 一切吉祥事
我今歸命禮 無相無上尊
成就天中天 祕密大明義
如來正等覺 利樂於世間
最上百八名 我今集彼說

南無一切義成就。南無正等覺。南無一切智。南無大釋子。南無一切法自在無畏。南無大金僊。南無功德海。南無如來。南無應供。南無善逝。南無世尊。南無一切世間解。南無離一切垢染。南無最上法燈。南無無畏淨飯王子。南無甘蔗王種。南無瞿曇。南無日族。南無吉祥大牟尼。南無囕儗囉娑族。南無天人師。南無十力降魔軍。南無離過除毒。南無調御丈夫。南無妙解脫。南無除障暗。南無止息降諸根。南無清淨戒。南無無垢王。南無滅罪無我相。南無無驚無怖畏。南無第一法圓滿。南無無邊無可喻。南無大論師。南無希有不思議精進。南無三界親慈父。南無三明知三世。南無滅三毒。南無具足三變通。南無說三乘菩提。南無無相亦無老。南無無我無二執。南無無怨無戲論。南無無業無怖。南無施願無畏。南無法師子二足尊。南無調伏除煩惱。南無最上意清淨。南無明行足。南無自在變化王。南無調伏心清淨。南無離塵無上士。南無止息一切罪。南無得清涼。南無得寂靜。南無救度世間師。南無勇猛大清淨智。南無圓滿吉祥相。南無能除怨。南無沙門月。南無釋師子。南無作善清淨業。南無六佛法莊嚴。南無六根清淨眼。南無第一六神通。南無六趣海到彼岸。南無無師自然覺。南無善逝德成就。南無一切世間為愛樂。南無無等大智慧。南無恒入三摩地。南無一切有情利益主。南無真實降諸根。南無一切世間尊。南無普遍有情精進者。南無永過輪迴苦。南無圓滿諸所求。南無降伏得最勝說四諦。南無到彼岸度他大龍王。南無得最上涅槃。南無尊師大梵行。南無第一寂靜樂。南無祕密最勝大丈夫。南無調伏聲聞者。南無利益諸有情。南無世間供養出世智。南無聖智照世間。南無離世法利養。南無出世為如來。南無大法主。南無大法王。南無調御明。南無救度第一二足尊。南無行忍辱。南無善意端嚴相。南無善持善戒相。南無金色光善逝。南無善逾愛尊重。南無人師子吉祥雲。南無佛陀。南無無畏獨除闇。南無無邊利世間。南無無等三有師。南無能斷諸結縛。南無無我最第一。南無普照一切眼。南無證理淨慧眼。南無三慧真實眼。如是一百八名。若復有人。於其辰朝。發志誠心。或讀誦。或禮念。或憶持。或聽聞。獲得最上吉祥福德。所有一切煩惱及諸罪業。速得清淨不受輪迴。當得解脫乃至成佛。

此大牟尼功德名 我今讀誦及禮念
普將迴施與群生 同得證成菩提果

佛一百八名讚

【經文資訊】大正藏第 32 冊 No. 1679 佛一百八名讚
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,日本 SAT 組織提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告】

 

Xem (91)