» » Khánh Anh – An Cư Kiết Đông [Chương Trình]

Khánh Anh – An Cư Kiết Đông [Chương Trình]

Chương Trình Tu Học của khóa An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh Evry – Pháp quốc (4 – 10.1.2016)

Ngày thứ hai 4 tháng 1 năm 2016 (nhằm ngày 25 tháng 11 năm Ất Mùi)
15:00 Lễ tác pháp Yết Ma an cư kiết đông.
18:30 Cơm chiều.
20:00 Khai thị (Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt) cho giới xuất gia và tại gia.
22:00 Chỉ tịnh.
Ngày thứ ba 5 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Tụng giới Bố Tát của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na Ni, Sa Di, Sa Di Ni và Bồ Tát Giới tại gia.
11:30 Qúa Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Nghỉ giải lao.
14:00 Khai kinh Đại Bát Niết Bàn.
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (TT Thích Tâm Huệ giảng).
18: 30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
22:00 Chỉ tịnh.
Ngày thứ tư 6 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niét Bàn.
11:30 Quá Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Chỉ tịnh.
14:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác).
18:30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
22:00 Chỉ tịnh.
Ngày thứ năm 7 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niét Bàn.
11:30 Quá Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Chỉ tịnh.
14:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (…).
18:30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
20:00 Có phiên họp của GHPGVNTNAC.
22:00 Chỉ tịnh.
Ngày thứ sáu 8 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
11:30 Quá Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Chỉ tịnh.
14:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (…).
18:30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
Ngày thứ bảy 9 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niét Bàn.
11:30 Quá Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Chỉ tịnh.
14:00 Các giới Tử thọ Bồ Tát Giới nghe giảng về giới Bồ Tát.
15:30 Lễ truyền Bồ Tát Giới (nếu có giới tử).
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (…).
18:30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
Ngày chủ nhật 10 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Giải chế an cư Kiết Đông.
11:30 Cầu siêu hàng tuần và cúng Hậu.
12:45 Cúng dường trai tăng.
14:00 Hoàn mãn./.
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi ít nhiều để hợp với hoàn cảnh và thì giờ của địa phương.

Xem Thư Cung Thỉnh và những bài liên quan

1447 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay