» » » An Cư Kiết Đông [Chương Trình 2016]

An Cư Kiết Đông [Chương Trình 2016]

Xem (38)

Chương Trình Tu Học của khóa An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh Evry – Pháp quốc (4 – 10.1.2016)

Ngày thứ hai 4 tháng 1 năm 2016 (nhằm ngày 25 tháng 11 năm Ất Mùi)
15:00 Lễ tác pháp Yết Ma an cư kiết đông.
18:30 Cơm chiều.
20:00 Khai thị (Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt) cho giới xuất gia và tại gia.
22:00 Chỉ tịnh.
Ngày thứ ba 5 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Tụng giới Bố Tát của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na Ni, Sa Di, Sa Di Ni và Bồ Tát Giới tại gia.
11:30 Qúa Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Nghỉ giải lao.
14:00 Khai kinh Đại Bát Niết Bàn.
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (TT Thích Tâm Huệ giảng).
18: 30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
22:00 Chỉ tịnh.
Ngày thứ tư 6 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niét Bàn.
11:30 Quá Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Chỉ tịnh.
14:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác).
18:30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
22:00 Chỉ tịnh.
Ngày thứ năm 7 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niét Bàn.
11:30 Quá Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Chỉ tịnh.
14:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (…).
18:30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
20:00 Có phiên họp của GHPGVNTNAC.
22:00 Chỉ tịnh.
Ngày thứ sáu 8 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
11:30 Quá Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Chỉ tịnh.
14:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (…).
18:30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
Ngày thứ bảy 9 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niét Bàn.
11:30 Quá Đường (cúng dường trai tăng).
12:30 Chỉ tịnh.
14:00 Các giới Tử thọ Bồ Tát Giới nghe giảng về giới Bồ Tát.
15:30 Lễ truyền Bồ Tát Giới (nếu có giới tử).
17:00 – 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (…).
18:30 Cơm chiều.
20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.
Ngày chủ nhật 10 tháng 1 năm 2016
05:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
08:00 Điểm tâm.
09:00 Giải chế an cư Kiết Đông.
11:30 Cầu siêu hàng tuần và cúng Hậu.
12:45 Cúng dường trai tăng.
14:00 Hoàn mãn./.
Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi ít nhiều để hợp với hoàn cảnh và thì giờ của địa phương.

Xem (38)