» » » Ban Tang Lễ: Thư Cảm Tạ

Ban Tang Lễ: Thư Cảm Tạ

Xem (34)

thu-cam-ta

BAN TANG LỄ

Hòa Thượng THÍCH HẠNH TUẤN
Trú Trì Chùa Trúc Lâm – Chicago, IL
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ
————— o 0 o —————

ht-thich-hanh-tuan (Andere)

CHỨNG MINH ĐẠO SƯ

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Chơn Điền

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

Hòa Thượng Thích Như Huệ
Hòa Thượng Thích Chơn Thành
Hòa Thượng Thích Phước Thuận
Hòa Thượng Thích Tịnh Từ
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa
Hòa Thượng Thích Trí Hòa
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên
Hòa Thượng Thích Trí Tuệ
Hòa Thượng Thích Hạnh Đạt
Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Thiện Quang
Hòa Thượng Thích Viên Lý

BAN CHẤP LỆNH

Đệ Nhất Chấp Lệnh : Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Đệ Nhị Chấp Lệnh : Hòa Thượng Thích Nhật Huệ

SÁM CHỦ

Đệ nhất sám chủ : Hòa Thượng Thích Phước Thuận
Đệ nhị sám chủ : Hòa Thượng Thích Bổn Đạt

CÔNG VĂN

Thượng Toạ Thích Giác Minh

BAN KINH SƯ

TT. Thích Pháp Trí
TT. Thích Giác Minh
TT. Thích Đức Trí
TT. Thích Giải Ngộ
ĐĐ. Thích Chánh Định
ĐĐ. Thích Giới Minh
ĐĐ. Thích Giải Phước
ĐĐ. Thích Đạo Từ
ĐĐ. Thích Hạnh Đức
ĐĐ. Thích Hạnh Khiết
ĐĐ. Thích Đồng Nhựt

Ban Tang Lễ

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Hòa Thượng THÍCH HẠNH TUẤN
Trú Trì Chùa Trúc Lâm – Chicago, IL
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ
————— o 0 o ————–

Trưởng Ban :
Hòa Thượng Thích Minh Đạt

Phó Trưởng Ban :
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu
TT. Thích Từ Lực
TT. Thích Pháp Trí
ĐĐ. Thích Thông Viên

Ban Thư Ký :
HT. Thích Minh Dung
TT. Thích Từ Lực
ĐĐ. Thích Thông Chánh
Cư sĩ. Đức Tuệ – Đồng Dũng

Ban Tiếp Lễ :
TT. Thích Huệ Tâm
Ni Sư Thích Nữ Như Tâm
Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện
Cư sĩ. Thiện Hiếu

Ban Thủ Quỹ :
Ni Sư Thích Nữ Hạnh Thanh
Cư sĩ Trúc Minh

Ban Trần Thiết :
TT. Thích Giác Minh
ĐĐ. Thích Quảng Hải
ĐĐ. Thích Đạo Bổn
GĐPT Trúc Lâm

Ban Xướng Ngôn :
TT. Thích Đạo Quảng
ĐĐ. Thích Chánh Định
Ban Hương Đăng :
Sư Cô Thích Nữ Liên Diệp
Sư Cô Thích Nữ Huệ Phát
Sư Cô Thích Nữ An Hoà
Sư Cô Thích Nữ Chúc Thường

Ban Phim Ảnh :
TT. Thích Tâm Hải
PT. Quảng Phát – Chúc Trí Tuệ – Vỹ

Ban Âm Thanh – Ánh Sáng :
GĐPT Trúc Lâm

Ban Thông Tin – Truyền Thông :
TT. Thích Nguyên Tạng
TT. Thích Từ Lực
ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ
Cư sĩ Tâm Quang – Tâm Huy

Ban Thị Giả :
Sư Cô Thích Nữ Huệ Phát
Cùng Quý Sư Cô

Ban Trai Soạn – Hành Đường :
Ni Sư Thích Nữ Hạnh Thanh
Sư Cô Thích Nữ Kiều Thiện
Sư Cô Thích Nữ Chúc Định
Sư Cô Thích Nữ Chúc Huệ
Và Ban Ẩm Thực chùa Trúc Lâm

Ban Y Tế :
Cư sĩ Tâm Thanh Lương

Ban Hầu Kim Quan :
Đạo Hữu và GĐPT Trúc Lâm

HT Thích Minh Đạt

Xem (34)