» » Kinh Đại Bát Nhã: Phẩm Thí Dụ

Kinh Đại Bát Nhã: Phẩm Thí Dụ

Mục Tàng Kinh Các | 0

…Này Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp đều không thật có, không chấp, không ngại, nên siêng năng tu học, nên hiểu biết đúng.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
– Các Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp nào đều không thật có, không chấp, không ngại, nên siêng năng tu học? Vì sao các Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp nên hiểu biết đúng?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Tất cả pháp là pháp thiện, pháp không thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp cộng, pháp bất cộng.
Này Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát đối với tánh tất cả pháp như vậy không chấp, không ngại, nên siêng năng tu học. Các Đại Bồ-tát đối với tất cả pháp thật vô sở hữu nên hiểu biết đúng.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp thiện của thế gian?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Pháp thiện của thế gian là hiếu thuận với cha mẹ, cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, cung kính phụng sự sư trưởng, bố thí với phước nghiệp sự, trì giới với phước nghiệp sự, tu tập với phước nghiệp sự; phục vụ chăm sóc người bệnh câu hữu với phước, phương tiện thiện xảo câu hữu với phước. Mười thiện nghiệp đạo thế gian, hoặc tưởng sình trướng, tưởng mủ rã, tưởng xanh bầm, tưởng đỏ bầm, tưởng tan nát, tưởng mổ nuốt, tưởng tan rã, tưởng hài cốt, tưởng đốt cháy. Hoặc bốn tịnh lự thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Hoặc tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, tùy niệm tịch tịnh, tùy niệm hơi thở ra vào, tùy niệm thân, tùy niệm tử.
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là pháp thiện thế gian.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp bất thiện?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Pháp bất thiện là giết hại mạng sống, lấy của không cho, dục tà hạnh, nói dối gạt, nói chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời xấu xa, tham lam, sân giận, tà kiến và căm giận, che giấu tội lỗi, tổn hại hữu tình, bực tức, dua nịnh, luống dối, kiêu căn, ganh tỵ, xan tham, ngã mạn v.v…
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là pháp bất thiện.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào là pháp hữu ký?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Các pháp thiện và pháp bất thiện gọi là pháp hữu ký.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là vô ký?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Đó là thân nghiệp vô ký, ngữ nghiệp vô ký, ý nghiệp vô ký, bốn đại chủng vô ký, năm căn vô ký, năm uẩn vô ký, mười hai xứ vô ký, mười tám giới vô ký, pháp dị thục vô ký.
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là vô ký.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp thế gian?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Pháp thế gian nghĩa là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, mười nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mười hai chi duyên khởi.
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là pháp thế gian.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp xuất thế gian?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Pháp xuất thế gian là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Ba môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn, Tam-ma-địa có tầm, có tứ, Tam-ma-địa không tầm chỉ có tứ, Tam-ma-địa không tầm không tứ. Hoặc minh, hoặc giải thoát, hoặc niệm, hoặc chính tri, hoặc tác ý đúng lý. Hoặc tám giải thoát, hoặc chín định thứ đệ. Hoặc pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không vô biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bản tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không bất khả đắc, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh. Hoặc mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là pháp xuất thế gian.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp hữu lậu?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Đó là những pháp rơi vào ba cõi, hoặc là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới. Hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là pháp hữu lậu.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp vô lậu?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Đó là bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là pháp vô lậu.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp hữu vi?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Đó là những pháp bị ràng buộc trong ba cõi, như năm uẩn, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là pháp hữu vi.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp vô vi?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Như pháp không sanh, không diệt, không trụ không khác, hoặc hết tham, hết sân, hết si; hoặc chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế.
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là pháp vô vi.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp cộng?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Đó là bốn tịnh lự thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông.
Này Thiện Hiện! Những pháp này gọi là pháp cộng, vì đồng với phàm phu.
Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:
– Những pháp nào gọi là pháp bất cộng?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Đó là bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Kinh Đại Bát Nhã – Phẩm Thí Dụ (Tập 8 Quyển 411A)

4083 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay