» » Giáo Hội Âu Châu: Điện Thư Phân Ưu

Giáo Hội Âu Châu: Điện Thư Phân Ưu

Xem (14)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Kính gởi : Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và Môn đồ Pháp quyến Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa nhận Ai Tin Đại lão Hòa Thượng thượng Giác hạ Nhiên, đương vi Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới đã an nhiên thâu thần thị tịch lúc 22g30 ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi, nhằm ngày 03-8-2015 tại Tiểu bang Cali, Hoa Kỳ.

Sự ra đi của Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, là một mất mát lớn lao cho môn đồ tứ chúng Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nói riêng, cho Phật Giáo Việt Nam nói chung. Trần gian đã mất đi, một bậc Trưởng Tử Như Lai, suốt một đời 60 năm, Tuyên Dương Giáo Pháp Như Lai, Lợi Lạc Quần Sanh. Dân tộc Việt Nam mất đi, một bậc Trưởng Lão trụ thế 93 năm, cùng chia xẻ những bước thăng trầm, vận mệnh của quê hương dân tộc.

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Thành Tâm Kính Niệm Giác Linh Đại Lão
Hòa Thượng Pháp Chủ
Thích Giác Nhiên
Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Vừa Viên Tịch

Trời Cali Buồn Bã
Mây Gió Tiễn Đưa
Pháp Chủ Tăng Già
Giáo Hội Khất Sĩ
Về Cõi Vô Sanh
An Dưỡng Chân Tâm
Nhân Duyên Hội Ngộ
Hoá Hiện Ta Bà
Thay Phật Tuyên Dương
Giáo Pháp Như Lai
Tiếp Tăng Độ Chúng
Lợi Lạc Ta Bà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đồng thành kính tưởng nguyện :
Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành
Chư Tăng Ni và Thành Viên các Tự Viện trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu.

Xem (14)