» » » Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 27 (2015)

Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 27 (2015)

1) Đọc Bản Tin (PDF) Khánh Anh số 1 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 tại Neuss Đức Quốc năm 2015
2) Đọc Bản Tin (PDF) Khánh Anh số 2 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 tại Neuss Đức Quốc năm 2015
3) Đọc Bản Tin (PDF) Khánh Anh số 3 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 tại Neuss Đức Quốc năm 2015
4) Đọc Bản Tin (PDF) Khánh Anh số 4 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27 tại Neuss Đức Quốc năm 2015
5) Bản tin ngắn số 5 Kết thúc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu
6) Kêu gọi ủng hộ Gạo cho Khóa học Âu châu kỳ 27 tại Đức quốc từ 20 – 30.7.2015
7) Phiếu Ghi Danh Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 27
8) Những Ngày Nghỉ Hè Được Dành Cho Đức Phật (Von Katrin Haas)
9) Thống kê Thu Chi
10) Thống kê Thành Phần Tham Dự Viên
11) Thời Khóa Biểu Lớp 1a 1b
12) Nghe các đề tài thuyết giảng
13) Xem Hình ảnh và Video

KhoaTuHocPhatPhapKy-27
Xem hình ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 27 tại Neuss Đức Quốc

tn_Khoa hoc Phat Phap Khanh Anh Ky 1 tai Phap 1984
Xem hình ảnh các Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu!

 

Xem (304)