» » Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu tại California, Hoa Kỳ (1-14.12.2014)

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu tại California, Hoa Kỳ (1-14.12.2014)

Xem (165)

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu Tại California, Hoa Kỳ
Từ ngày 01/12 đến ngày 14/12/2014

Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển: Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc
Chư Tôn Đức gồm có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Quảng Đạo, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Đức
ĐĐ Chơn Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ

Tịnh Thất Hòa Bình (3.12.2014)
Gặp gỡ và chụp hình lưu niệm với các vị Thầy Tây Tạng.
Xem bài thơ: “Tạ Ơn Thầy Trao Giới Pháp” của ĐH Đồng Từ
Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu Thuyết Giảng Tại Chùa Phật Tổ & Tu Viện Quán Âm

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu châu và Mỹ Châu

2014

Xem (165)