» » » Phật Nói Kinh A Di Đà

Phật Nói Kinh A Di Đà

Xem (139)

Phật Thuyết A Di Đà Kinh: thuộc Đại Chánh tạng, Bộ Bảo Tích, tập T12, kinh số 366.
Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch,
Tỳ Kheo Thích Nhất Chân Việt dịch

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3lần)
Phật Nói Kinh A Di Đà

Tôi nghe như vầy : Một thuở Phật ở tại nước Xá Vệ, trong rừng cây thái tử Kỳ Ðà, đất vườn trưởng giả Cấp Cô Ðộc, cùng với chúng đại Tỳ Kheo, một ngàn hai trăm năm mươi người, đều là các bậc đại A la hán, mà ai cũng đều biết đến. Các đại đệ tử như là : Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hi La, Ly Bà Ða, Châu Lợi Bàn Ðà Già, Nan Ðà, A Nan Ðà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Ðề, Tân Ðầu Lô Phả La Ðọa, Ca Lưu Ðà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Ðà…; cùng các Bồ tát Ma Ha Tát : Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Ða Bồ tát, Càn Ðà Ha Ðề Bồ tát, Thường Tinh Tiến Bồ tát… cùng với như vậy các vị đại Bồ tát ; và với nhóm Thích Ðề Hoàn Nhân vô lượng chư thiên… đồng cùng trong hàng đại chúng.

Lúc ấy Phật nói với trưởng lão Xá Lợi Phất : Từ phương tây này, đi vượt qua khỏi mười tỉ cõi Phật, có thế giới tên gọi Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Ðà, hiện tại đang thuyết pháp.

Xá Lợi Phất, cõi đó vì sao tên gọi Cực Lạc ? Chúng sinh cõi đó không có các khổ, chỉ hưởng các lạc, nên gọi Cực Lạc.

Lại Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc được bao quanh bằng bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới võng, bẩy lớp hàng cây, đều bằng bốn báu, thế nên nước ấy tên gọi Cực Lạc.

Lại Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có ao bẩy báu. Trong ao tràn đầy nước tám công đức, đáy ao chỉ thuần một chất cát vàng. Bốn bên thềm đường, do các loài báu kim, ngân, lưu ly, pha lê hợp thành. Bên trên thềm đường có các lầu gác, cũng do kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não để mà tô điểm. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, hoa nào màu xanh ánh sáng màu xanh, hoa nào màu vàng ánh sáng màu vàng, hoa nào màu đỏ ánh sáng màu đỏ, hoa nào màu trắng ánh sáng màu trắng, sạch thơm vi diệu.

Xá lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy nhạc trời thường trổi, đất là vàng ròng, đêm ngày sáu thời, đều có mưa hoa thiên Mạn đà la. Chúng sinh nước ấy thường vào buổi sớm, mỗi người đều lấy vạt áo đựng đầy hoa quý, đem đi cúng dường mười tỉ vị Phật ở các phương khác. Vừa đúng giờ ăn là vừa trở về đến nơi nước mình, để mà dùng cơm rồi đi kinh hành.

Xá Lợi Phất, cõi nuớc Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại nữa Xá Lợi Phất, nước ấy thường có đủ loại chim chóc kỳ diệu muôn mầu : bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cùng chim cộng mạng. Các loài chim này, ngày đêm sáu thời cất tiếng hót ca vô cùng hòa nhã. Tiếng chim hót lên các Pháp như là năm căn, năm lực, bẩy phần Bồ đề, tám phần Thánh đạo… Chúng sinh cõi ấy nghe tiếng hót kia, đều sẽ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá Lợi Phất, ông đừng cho rằng các loài chim ấy thật sự là do tội báo mà sinh. Bởi cớ gì vậy ? Cõi nước Phật kia không hề có ba đường ác. Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy đến tên của ba đường ác mà còn không có, huống gì lại là có thật. Các loài chim kia đều do A Di Ðà Phật vì muốn Pháp âm lan truyền khắp nơi, biến hóa mà thành.

Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy, lại có các cơn gió thoảng thổi động các hàng cây báu cùng lưới võng báu, phát ra các tiếng âm thanh vi diệu, ví như trăm ngàn loại nhạc đồng cùng trổi lên một lúc. Ai nghe các âm nhạc ấy, tự nhiên đều phát sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Xá Lợi Phất, theo ý ông nghĩ sao ? Phật kia cớ gì hiệu A Di Ðà ? Xá Lợi Phất, ánh sáng Phật kia không có hạn lượng, chiếu hết khắp cùng các cõi mười phương không hề chướng ngại, cho nên danh hiệu là A Di Ðà.

Lại Xá Lợi Phất, tuổi thọ Phật kia cùng nhân dân Ngài kéo dài vô lượng vô biên lần vô số kiếp, nên danh hiệu Ngài là A Di Ðà.

Xá Lợi Phất, A Di Ðà Phật thành Phật đến nay đã là mười kiếp.

Lại Xá Lợi Phất, Phật kia lại có vô lượng vô biên Thanh văn đệ tử, đều là các bậc hàng A la hán, chẳng phải toán số tính đếm hết được. Chư Bồ tát chúng cũng nhiều như vậy.

Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại Xá Lợi Phất, chúng sinh sinh vào cõi nước Cực Lạc đều là các bậc không còn thối chuyển. Trong ấy phần nhiều là các Bồ tát chỉ một đời nữa là sẽ thành Phật, số ấy rất nhiều, chẳng phải toán số có thể biết được, chỉ tạm nói là vô lượng vô biên lần vô số kiếp.

Xá Lợi Phất, chúng sinh nào nghe được các điều này, nên hãy phát nguyện sinh về nước kia. Bởi cớ sao vậy ? Vì được ở chung cùng chỗ với các bậc thánh thượng thiện như vậy.

Xá Lợi Phất, không thể do nơi thiện căn phúc đức ít ỏi mà được sinh về cõi nước Phật kia.

Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Phật A Di Ðà, trì giữ danh hiệu hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, nhất tâm trì giữ không loạn. Người này vào lúc lâm chung, A Di Ðà Phật cùng chư Thánh chúng hiện ngay trước mặt. Người này vào lúc cuối cùng tâm không điên đảo, liền được vãng sinh về nước Cực Lạc Phật A Di Ðà.

Xá Lợi Phất, Ta thấy lợi ấy nên nói lời này. Nếu chúng sinh nào nghe lời nói này, nên hãy phát nguyện sinh về nước kia.

Xá Lợi Phất, như Ta giờ đây tán thán công đức không thể nghĩ lường của Phật A Di Ðà. Phương đông cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Ðại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương nam có Nhật Nguyệt Ðăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Ðại Diễm Kiên Phật, Tu Di Ðăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Ðại Quang Phật, Ðại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương bắc có Diễm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Ðạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng, bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Túc Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Ðại Diễm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Ðức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, chư Phật như vậy nhiều như số cát sông Hằng, mỗi Ngài ở cõi nước mình, hiện ra tướng lưỡi dài rộng, bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, tuyên nói lên lời thành thật như sau : Chúng sinh các người phải tin vào Kinh “Ca Ngợi Công Ðức Không Thể Nghĩ Lường, Tất Cả Chư Phật Ðều Hộ Niệm” này.

Xá Lợi Phất, theo ý ông nghĩ sao ? Tại sao lại tên là Kinh “Tất Cả Chư Phật Ðều Cùng Hộ Niệm” ? Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe Kinh này rồi thọ trì, và lại được nghe danh hiệu của các Phật kia, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy sẽ được tất cả chư Phật đều cùng hộ niệm, và được không thối chuyển khỏi A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề. Thế nên Xá Lợi Phất, các ông đều phải tin vào lời nói của ta cùng với những gì chư Phật đã nói.

Xá Lợi Phất, nếu ai đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sinh vào nước Phật A Di Ðà, các người như thế đều không thối chuyển khỏi Vô thượng A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề, và hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh về cõi nước kia. Thế nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu ai đã tin thì phải phát nguyện sinh về nước kia.

Xá Lợi Phất, như ta giờ đây ca ngợi công đức không thể nghĩ lường của các chư Phật. Các chư Phật kia cũng đều ca ngợi công đức không thể nghĩ lường của ta mà nói lời rằng : “Thích Ca Mâu Ni Phật có thể làm được công việc hiếm có vô cùng khó làm : Ở trong cõi nước Ta Bà, thời ác năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, mà đắc được A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề, vì các chúng sinh mà nói lên Pháp toàn thể thế gian khó tin nổi này. “

Xá Lợi Phất, mới hay ta nơi thời ác năm trược làm chuyện khó này, là đắc được A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề, rồi vì toàn thể thế gian mà nói lên Pháp khó tin nổi này, điều đó mới thật vô cùng khó làm.

Phật nói Kinh này rồi, Xá Lợi Phất cùng chư Tỳ kheo, toàn thể thế gian như Trời Người cùng A tu la… nghe điều Phật nói vui mừng tin nhận, lễ lậy lui đi.

Phật nói Kinh A Di Ðà.

Bài tán Phật A Di Ðà :

Giáo chủ phương tây,
Năng Nhân cõi tịnh,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh,
Phát nguyện thệ rộng sâu.
Thượng phẩm thượng sinh,
Cùng đến Bảo liên thành.

Lễ mười hai danh hiệu của Phật A Di Đà:

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Lượng Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Biên Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Ngại Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Ðối Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Diễm Vương Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Thanh Tịnh Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Hoan Hỉ Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Trí Huệ Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Nan Tư Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Bất Ðoạn Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Vô Xưng Quang Như Lai.
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô cõi An Dưỡng nước Cực Lạc biển hội A Di Ðà – Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai.

姚Diêu 秦Tần 龜Quy 茲Tư 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯dịch
Hán dịch: Quy Tư Tam Tạng Pháp sư Đồng Thọ đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Âm Hán Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 10/1/2010 ◊ Dịch nghĩa: 10/1/2010 ◊ Cập nhật: 10/8/2015

一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 所Sở 護Hộ 念Niệm 經Kinh
Kinh Được Hết Thảy Chư Phật Hộ Niệm

如như 是thị 我ngã 聞văn 。
TÔI NGHE NHƯ VẦY:

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 舍Xá 衛Vệ 國Quốc 。 祇Kỳ 樹Thụ 給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên 。 與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 。 千thiên 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 人nhân 俱câu 。
Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.

皆giai 是thị 大đại 阿A 羅La 漢Hán 。 眾chúng 所sở 知tri 識thức 。
Tất cả đều là các vị đại Ứng Chân mà ai cũng quen biết, như là:

長Trưởng 老lão 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 摩Ma 訶Ha 目Mục 犍Kiền 連Liên 。 摩Ma 訶Ha 迦Ca 葉Diếp 。 摩Ma 訶Ha 迦Ca 旃Chiên 延Diên 。 摩Ma 訶Ha 俱Câu 絺Hy 羅La 。 離Ly 婆Bà 多Đa 。 周Chu 利Lợi 槃Bàn 陀Đà 伽Già 。 難Nan 陀Đà 。 阿A 難Nan 陀Đà 。 羅La 睺Hầu 羅La 。 憍Kiều 梵Phạm 波Ba 提Đề 。 賓Tân 頭Đầu 盧Lô 頗Pha 羅La 墮Đọa 。 迦Ca 留Lưu 陀Đà 夷Di 。 摩Ma 訶Ha 劫Kiếp 賓Tân 那Na 。 薄Bạc 拘Câu 羅La 。 阿A 㝹Nậu 樓Lâu 馱Đà 。 如như 是thị 等đẳng 諸chư 大đại 弟đệ 子tử 。
– Tôn giả Thu Lộ Tử,
– Tôn giả Đại Thải Thúc Thị,
– Tôn giả Đại Ẩm Quang,
– Tôn giả Đại Tiễn Thế Chủng Nam,
– Tôn giả Đại Tất,
– Tôn giả Thất Tú,
– Tôn giả Tiểu Lộ,
– Tôn giả Hỷ Lạc,
– Tôn giả Khánh Hỷ,
– Tôn giả Phú Chướng,
– Tôn giả Ngưu Tướng,
– Tôn giả Bất Động Lợi Căn,
– Tôn giả Hắc Quang,
– Tôn giả Phòng Tú,
– Tôn giả Thiện Dung,
– Tôn giả Vô Diệt,
– và các vị đại đệ tử khác như vậy.

并tinh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 法Pháp 王Vương 子Tử 。 阿A 逸Dật 多Đa 菩Bồ 薩Tát 。 乾Càn 陀Đà 訶Ha 提Đề 菩Bồ 薩Tát 。 常Thường 精Tinh 進Tấn 菩Bồ 薩Tát 。 與dữ 如như 是thị 等đẳng 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。
Lại có chư đại Bồ-tát, như là: Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử, Vô Năng Thắng Bồ-tát, Bất Hưu Tức Bồ-tát, Thường Tinh Tấn Bồ-tát, và các vị đại Bồ-tát khác như thế.

及cập 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 等đẳng 。 無vô 量lượng 諸chư 天thiên 大đại 眾chúng 俱câu 。
Cùng với Năng Thiên Đế và vô lượng chư thiên đại chúng đồng hội họp.

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 。 長Trưởng 老lão 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。
Lúc bấy giờ Phật bảo Trưởng lão Thu Lộ Tử:

從tùng 是thị 西tây 方phương 。 過quá 十thập 萬vạn 億ức 佛Phật 土độ 。 有hữu 世thế 界giới 。 名danh 曰viết 極Cực 樂Lạc 。 其kỳ 土độ 有hữu 佛Phật 。 號hiệu 阿A 彌Di 陀Đà 。 今kim 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 。
“Từ đây về hướng tây, vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 彼bỉ 土độ 何hà 故cố 。 名danh 為vi 極Cực 樂Lạc 。
Này Thu Lộ Tử! Vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc?

其kỳ 國quốc 眾chúng 生sinh 。 無vô 有hữu 眾chúng 苦khổ 。 但đãn 受thọ 諸chư 樂lạc 。 故cố 名danh 極Cực 樂Lạc 。
Chúng sinh trong cõi nước ấy không có các khổ và chỉ thọ những điều an vui. Cho nên gọi là Cực Lạc.

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 七thất 重trùng 欄lan 楯thuẫn 。 七thất 重trùng 羅la 網võng 。 七thất 重trùng 行hàng 樹thụ 。 皆giai 是thị 四tứ 寶bảo 。 周chu 帀táp 圍vi 繞nhiễu 。 是thị 故cố 彼bỉ 國quốc 。 名danh 為vi 極Cực 樂Lạc 。
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Cõi nước Cực Lạc có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, và bảy lớp hàng cây. Tất cả đều do bốn loại báu bao quanh giáp vòng. Cho nên cõi nước kia tên là Cực Lạc.

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 有hữu 七thất 寶bảo 池trì 。 八bát 功công 德đức 水thủy 。 充sung 滿mãn 其kỳ 中trung 。 池trì 底để 純thuần 以dĩ 。 金kim 沙sa 布bố 地địa 。 四tứ 邊biên 階giai 道đạo 。 金kim 銀ngân 琉lưu 璃ly 。 玻pha 瓈lê 合hợp 成thành 。 上thượng 有hữu 樓lâu 閣các 。 亦diệc 以dĩ 金kim 。 銀ngân 。 琉lưu 璃ly 。 玻pha 瓈lê 。 硨xa 磲cừ 。 赤xích 珠châu 。 瑪mã 瑙não 。 而nhi 嚴nghiêm 飾sức 之chi 。
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Cõi nước Cực Lạc có ao bảy báu với nước tám công đức tràn đầy trong ấy. Đáy ao dùng toàn là cát vàng để trải làm đất. Những bậc thềm ở bốn phía đều do vàng, bạc, lưu ly, và pha lê hợp thành. Bên trên có những lầu các, cũng do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, và mã não dùng để trang sức.

池trì 中trung 蓮liên 華hoa 。 大đại 如như 車xa 輪luân 。 青thanh 色sắc 青thanh 光quang 。 黃hoàng 色sắc 黃hoàng 光quang 。 赤xích 色sắc 赤xích 光quang 。 白bạch 色sắc 白bạch 光quang 。 微vi 妙diệu 香hương 潔khiết 。
Trong ao có hoa sen to lớn như bánh xe. Màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu vàng tỏa ánh sáng vàng, màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, màu trắng tỏa ánh sáng trắng–thơm khiết vi diệu.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。
Này Thu Lộ Tử! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 常thường 作tác 天thiên 樂nhạc 。 黃hoàng 金kim 為vi 地địa 。 晝trú 夜dạ 六lục 時thời 。 雨vũ 天thiên 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa 。 其kỳ 土độ 眾chúng 生sinh 。 常thường 以dĩ 清thanh 旦đán 。 各các 以dĩ 衣y 裓kích 。 盛thình 眾chúng 妙diệu 華hoa 。 供cúng 養dường 他tha 方phương 。 十thập 萬vạn 億ức 佛Phật 。 即tức 以dĩ 食thực 時thời 。 還hoàn 到đáo 本bổn 國quốc 。 飯phạn 食thực 經kinh 行hành 。
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Cõi nước của Đức Phật kia thường trỗi nhạc trời, hoàng kim làm đất, và ngày đêm sáu thời mưa hoa thích ý cõi trời. Chúng sinh trong nước kia thường vào buổi sáng sớm, họ lấy những túi vải đựng các thứ hoa vi diệu để mang đi cúng dường trăm nghìn ức chư Phật ở phương khác. Khi đến giờ ăn, họ liền trở về cõi nước của mình để thọ trai rồi đi kinh hành.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。
Này Thu Lộ Tử! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

復phục 次thứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 彼bỉ 國quốc 常thường 有hữu 。 種chủng 種chủng 奇kỳ 妙diệu 。 雜tạp 色sắc 之chi 鳥điểu 。 白bạch 鶴hạc 。 孔khổng 雀tước 。 鸚anh 鵡vũ 。 舍xá 利lợi 。 迦ca 陵lăng 頻tần 伽già 。 共cộng 命mạng 之chi 鳥điểu 。 是thị 諸chư 眾chúng 鳥điểu 。 晝trú 夜dạ 六lục 時thời 。 出xuất 和hòa 雅nhã 音âm 。 其kỳ 音âm 演diễn 暢sướng 。 五Ngũ 根Căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 分Phần 。 如như 是thị 等đẳng 法Pháp 。 其kỳ 土độ 眾chúng 生sinh 。 聞văn 是thị 音âm 已dĩ 。 皆giai 悉tất 念niệm 佛Phật 。 念niệm 法Pháp 。 念niệm 僧Tăng 。
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Cõi nước kia thường có các loài chim với nhiều màu sắc xinh đẹp lạ thường, như là: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, thu lộ, chim diệu thanh, và chim cộng mạng. Ngày đêm sáu thời, những loài chim này hót lên các âm thanh hòa nhã; tiếng ấy diễn sướng: Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác Phần, Tám Chính Đạo, và các Pháp như vậy. Khi chúng sinh ở cõi nước kia nghe được các âm thanh này, họ thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 汝nhữ 勿vật 謂vị 此thử 鳥điểu 。 實thật 是thị 罪tội 報báo 所sở 生sinh 。
Này Thu Lộ Tử! Ông chớ cho rằng các loài chim này thật là do tội báo mà sinh ra.

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 無vô 三tam 惡ác 道đạo 。
Vì sao thế? Bởi cõi nước của Đức Phật kia không có ba đường ác.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ 。 尚thượng 無vô 惡ác 道đạo 之chi 名danh 。 何hà 況huống 有hữu 實thật 。 是thị 諸chư 眾chúng 鳥điểu 。 皆giai 是thị 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 欲dục 令linh 法Pháp 音âm 宣tuyên 流lưu 。 變biến 化hóa 所sở 作tác 。
Này Thu Lộ Tử! Ở cõi nước của Đức Phật kia, ngay cả tên của ba đường ác còn không có; hà huống lại có thật. Những loài chim ấy đều là do Đức Phật Vô Lượng Thọ vì muốn cho Pháp âm tuyên lưu nên mới biến hóa ra như thế.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 微vi 風phong 吹xuy 動động 。 諸chư 寶bảo 行hàng 樹thụ 。 及cập 寶bảo 羅la 網võng 。 出xuất 微vi 妙diệu 音âm 。 譬thí 如như 百bách 千thiên 種chủng 樂nhạc 。 同đồng 時thời 俱câu 作tác 。 聞văn 是thị 音âm 者giả 。 自tự 然nhiên 皆giai 生sinh 念niệm 佛Phật 。 念niệm 法Pháp 。 念niệm 僧Tăng 之chi 心tâm 。
Này Thu Lộ Tử! Ở cõi nước của Đức Phật kia, khi gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báu và lưới báu, chúng phát ra âm thanh vi diệu như trăm nghìn loại âm nhạc đồng thời trỗi lên. Phàm ai nghe tiếng ấy rồi đều sẽ tự nhiên sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。
Này Thu Lộ Tử! Cõi nước của Đức Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà 。 彼bỉ 佛Phật 何hà 故cố 。 號hiệu 阿A 彌Di 陀Đà 。
Này Thu Lộ Tử! Ý ông nghĩ thế nào? Vì sao Đức Phật kia còn có hiệu là Vô Lượng Quang?

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 彼bỉ 佛Phật 光quang 明minh 無vô 量lượng 。 照chiếu 十thập 方phương 國quốc 。 無vô 所sở 障chướng 礙ngại 。 是thị 故cố 號hiệu 為vi 阿A 彌Di 陀Đà 。
Này Thu Lộ Tử! Do Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng và chiếu khắp các cõi nước trong mười phương mà không bị chướng ngại, nên danh hiệu của Ngài là Vô Lượng Quang.

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 彼bỉ 佛Phật 壽thọ 命mạng 。 及cập 其kỳ 人nhân 民dân 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 故cố 名danh 阿A 彌Di 陀Đà 。
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Do thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Ngài dài vô lượng vô biên vô số kiếp, nên danh hiệu của Ngài là Vô Lượng Thọ.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 成thành 佛Phật 以dĩ 來lai 。 於ư 今kim 十thập 劫kiếp 。
Này Thu Lộ Tử! Đức Phật Vô Lượng Thọ từ khi thành Phật cho đến nay đã được mười kiếp.

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 彼bỉ 佛Phật 有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 聲Thanh 聞Văn 弟đệ 子tử 。 皆giai 阿A 羅La 漢Hán 。 非phi 是thị 算toán 數số 。 之chi 所sở 能năng 知tri 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử Thanh Văn đều là những vị Ứng Chân và không thể dùng toán số mà biết được là bao nhiêu. Còn chư Bồ-tát thì cũng nhiều như vậy.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。
Này Thu Lộ Tử! Cõi nước của Đức Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế!

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。 眾chúng 生sinh 生sinh 者giả 。 皆giai 是thị 阿a 鞞bệ 跋bạt 致trí 。 其kỳ 中trung 多đa 有hữu 。 一Nhất 生Sinh 補Bổ 處Xứ 。 其kỳ 數số 甚thậm 多đa 。 非phi 是thị 算toán 數số 。 所sở 能năng 知tri 之chi 。 但đãn 可khả 以dĩ 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 說thuyết 。
Lại nữa, Thu Lộ Tử! Chúng sinh được sinh về Cõi nước Cực Lạc đều là những vị không thoái chuyển. Trong đó có nhiều vị là Nhất Sinh Bổ Xứ. Số ấy rất đông và không thể dùng toán số mà biết được. Chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên vô số.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 眾chúng 生sinh 聞văn 者giả 。 應ưng 當đương 發phát 願nguyện 。 願nguyện 生sinh 彼bỉ 國quốc 。
Này Thu Lộ Tử! Chúng sinh nào nghe được những điều này thì nên phát nguyện và nguyện sinh về cõi nước kia.

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 得đắc 與dữ 如như 是thị 。 諸chư 上thượng 善thiện 人nhân 。 俱câu 會hội 一nhất 處xứ 。
Vì sao thế? Bởi họ sẽ được hội họp cùng một nơi với các bậc thượng thiện nhân.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 不bất 可khả 以dĩ 少thiểu 善thiện 根căn 。 福phúc 德đức 因nhân 緣duyên 。 得đắc 生sinh 彼bỉ 國quốc 。
Này Thu Lộ Tử! Không thể chỉ có chút thiện căn và phúc đức nhân duyên mà được sinh về nước kia đâu.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 聞văn 說thuyết 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 執chấp 持trì 名danh 號hiệu 。 若nhược 一nhất 日nhật 。 若nhược 二nhị 日nhật 。 若nhược 三tam 日nhật 。 若nhược 四tứ 日nhật 。 若nhược 五ngũ 日nhật 。 若nhược 六lục 日nhật 。 若nhược 七thất 日nhật 。 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 其kỳ 人nhân 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 與dữ 諸chư 聖thánh 眾chúng 。 現hiện 在tại 其kỳ 前tiền 。 是thị 人nhân 終chung 時thời 。 心tâm 不bất 顛điên 倒đảo 。 即tức 得đắc 往vãng 生sinh 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 土Độ 。
Này Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe nói về Đức Phật Vô Lượng Thọ rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày với nhất tâm không tán loạn. Người ấy đến lúc lâm chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng chư thánh chúng sẽ hiện ra ở trước mặt. Khi người này mạng chung, tâm họ sẽ không điên đảo và liền được vãng sinh về Cõi nước Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 我ngã 見kiến 是thị 利lợi 。 故cố 說thuyết 此thử 言ngôn 。
Này Thu Lộ Tử! Do Ta thấy những điều lợi ích như thế nên mới nói lời thế này:

若nhược 有hữu 眾chúng 生sinh 。 聞văn 是thị 說thuyết 者giả 。 應ưng 當đương 發phát 願nguyện 。 生sinh 彼bỉ 國quốc 土độ 。
Nếu có chúng sinh nào nghe được những lời nói đây thì hãy nên phát nguyện sinh về cõi nước kia.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 如như 我ngã 今kim 者giả 。 讚tán 歎thán 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 功công 德đức 之chi 利lợi 。 東đông 方phương 亦diệc 有hữu 。 阿A 閦Súc 鞞Bệ 佛Phật 。 須Tu 彌Di 相Tướng 佛Phật 。 大Đại 須Tu 彌Di 佛Phật 。 須Tu 彌Di 光Quang 佛Phật 。 妙Diệu 音Âm 佛Phật 。 如như 是thị 等đẳng 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 諸chư 佛Phật 。
Này Thu Lộ Tử! Như Ta hôm nay tán thán về sự lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì ở phương đông cũng có Bất Động Phật, Diệu Cao Tướng Phật, Đại Diệu Cao Phật, Diệu Cao Quang Phật, Diệu Âm Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế.

各các 於ư 其kỳ 國quốc 。 出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng 。 徧biến 覆phú 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 說thuyết 誠thành 實thật 言ngôn 。
Mỗi vị đều ở cõi mình và hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

汝nhữ 等đẳng 眾chúng 生sinh 。 當đương 信tín 是thị 稱xưng 讚tán 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 所sở 護hộ 念niệm 經Kinh 。
‘Tất cả chúng sinh đều nên tín thọ lời xưng tán này về công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 南nam 方phương 世thế 界giới 。 有hữu 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 佛Phật 。 名Danh 聞Văn 光Quang 佛Phật 。 大Đại 燄Diệm 肩Kiên 佛Phật 。 須Tu 彌Di 燈Đăng 佛Phật 。 無Vô 量Lượng 精Tinh 進Tấn 佛Phật 。 如như 是thị 等đẳng 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 諸chư 佛Phật 。
Này Thu Lộ Tử! Ở các thế giới phương nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Diệu Cao Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế.

各các 於ư 其kỳ 國quốc 。 出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng 。 徧biến 覆phú 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 說thuyết 誠thành 實thật 言ngôn 。
Mỗi vị đều ở cõi mình và hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

汝nhữ 等đẳng 眾chúng 生sinh 。 當đương 信tín 是thị 稱xưng 讚tán 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 所sở 護hộ 念niệm 經Kinh 。
‘Tất cả chúng sinh đều nên tín thọ lời xưng tán này về công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 西tây 方phương 世thế 界giới 。 有hữu 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 無Vô 量Lượng 相Tướng 佛Phật 。 無Vô 量Lượng 幢Tràng 佛Phật 。 大Đại 光Quang 佛Phật 。 大Đại 明Minh 佛Phật 。 寶Bảo 相Tướng 佛Phật 。 淨Tịnh 光Quang 佛Phật 。 如như 是thị 等đẳng 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 諸chư 佛Phật 。
Này Thu Lộ Tử! Ở các thế giới phương tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế.

各các 於ư 其kỳ 國quốc 。 出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng 。 徧biến 覆phú 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 說thuyết 誠thành 實thật 言ngôn 。
Mỗi vị đều ở cõi mình và hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

汝nhữ 等đẳng 眾chúng 生sinh 。 當đương 信tín 是thị 稱xưng 讚tán 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 所sở 護hộ 念niệm 經Kinh 。
‘Tất cả chúng sinh đều nên tín thọ lời xưng tán này về công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 北bắc 方phương 世thế 界giới 。 有hữu 燄Diệm 肩Kiên 佛Phật 。 最Tối 勝Thắng 音Âm 佛Phật 。 難Nan 沮Trở 佛Phật 。 日Nhật 生Sinh 佛Phật 。 網Võng 明Minh 佛Phật 。 如như 是thị 等đẳng 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 諸chư 佛Phật 。
Này Thu Lộ Tử! Ở các thế giới phương bắc có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế.

各các 於ư 其kỳ 國quốc 。 出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng 。 徧biến 覆phú 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 說thuyết 誠thành 實thật 言ngôn 。
Mỗi vị đều ở cõi mình và hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

汝nhữ 等đẳng 眾chúng 生sinh 。 當đương 信tín 是thị 稱xưng 讚tán 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 所sở 護hộ 念niệm 經Kinh 。
‘Tất cả chúng sinh đều nên tín thọ lời xưng tán này về công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 下hạ 方phương 世thế 界giới 。 有hữu 師Sư 子Tử 佛Phật 。 名Danh 聞Văn 佛Phật 。 名Danh 光Quang 佛Phật 。 達Đạt 摩Ma 佛Phật 。 法Pháp 幢Tràng 佛Phật 。 持Trì 法Pháp 佛Phật 。 如như 是thị 等đẳng 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 諸chư 佛Phật 。
Này Thu Lộ Tử! Ở các thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Pháp Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế.

各các 於ư 其kỳ 國quốc 。 出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng 。 徧biến 覆phú 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 說thuyết 誠thành 實thật 言ngôn 。
Mỗi vị đều ở cõi mình và hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

汝nhữ 等đẳng 眾chúng 生sinh 。 當đương 信tín 是thị 稱xưng 讚tán 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 所sở 護hộ 念niệm 經Kinh 。
‘Tất cả chúng sinh đều nên tín thọ lời xưng tán này về công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 上thượng 方phương 世thế 界giới 。 有hữu 梵Phạm 音Âm 佛Phật 。 宿Tú 王Vương 佛Phật 。 香Hương 上Thượng 佛Phật 。 香Hương 光Quang 佛Phật 。 大Đại 燄Diệm 肩Kiên 佛Phật 。 雜Tạp 色Sắc 寶Bảo 華Hoa 嚴Nghiêm 身Thân 佛Phật 。 娑Sa 羅La 樹Thụ 王Vương 佛Phật 。 寶Bảo 華Hoa 德Đức 佛Phật 。 見Kiến 一Nhất 切Thiết 義Nghĩa 佛Phật 。 如Như 須Tu 彌Di 山Sơn 佛Phật 。 如như 是thị 等đẳng 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 諸chư 佛Phật 。
Này Thu Lộ Tử! Ở các thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sāla Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Diệu Cao Sơn Phật, và Hằng Hà sa số chư Phật như thế.

各các 於ư 其kỳ 國quốc 。 出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng 。 徧biến 覆phú 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 說thuyết 誠thành 實thật 言ngôn 。
Mỗi vị đều ở cõi nước của mình và hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

汝nhữ 等đẳng 眾chúng 生sinh 。 當đương 信tín 是thị 稱xưng 讚tán 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 所sở 護hộ 念niệm 經Kinh 。
‘Tất cả chúng sinh đều nên tín thọ lời xưng tán này về công đức không thể nghĩ bàn của Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm.’

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà 。 何hà 故cố 名danh 為vi 。 一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 、 所Sở 護Hộ 念Niệm 經Kinh 。
Này Thu Lộ Tử! Ý ông nghĩ thế nào? Tại sao gọi là Kinh Được Hết Thảy Chư Phật Hộ Niệm?

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 聞văn 是thị 經Kinh 受thọ 持trì 者giả 。 及cập 聞văn 諸chư 佛Phật 名danh 者giả 。 是thị 諸chư 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 皆giai 為vi 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 之chi 所sở 護hộ 念niệm 。 皆giai 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。
Này Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe Kinh này rồi thọ trì, cùng nghe được danh hiệu của các Đức Phật, thì các thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy đều sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và đều không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

是thị 故cố 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 汝nhữ 等đẳng 皆giai 當đương 。 信tín 受thọ 我ngã 語ngữ 。 及cập 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 。
Vì thế, Thu Lộ Tử! Các ông đều nên tín thọ lời dạy của Ta cùng lời dạy của chư Phật.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 若nhược 有hữu 人nhân 。 已dĩ 發phát 願nguyện 。 今kim 發phát 願nguyện 。 當đương 發phát 願nguyện 。 欲dục 生sinh 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 者giả 。 是thị 諸chư 人nhân 等đẳng 。 皆giai 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 於ư 彼bỉ 國quốc 土độ 。 若nhược 已dĩ 生sinh 。 若nhược 今kim 生sinh 。 若nhược 當đương 生sinh 。
Này Thu Lộ Tử! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, hay sẽ phát nguyện, và họ muốn sinh về cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì những người ấy, hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh về cõi nước kia, tất cả đều không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

是thị 故cố 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 若nhược 有hữu 信tín 者giả 。 應ưng 當đương 發phát 願nguyện 。 生sinh 彼bỉ 國quốc 土độ 。
Vì thế, Thu Lộ Tử! Trong các thiện nam tử và thiện nữ nhân, nếu có ai tín thọ thì hãy nên phát nguyện sinh về cõi nước kia.

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 如như 我ngã 今kim 者giả 。 稱xưng 讚tán 諸chư 佛Phật 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。 彼bỉ 諸chư 佛Phật 等đẳng 。 亦diệc 稱xưng 讚tán 我ngã 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 。 而nhi 作tác 是thị 言ngôn 。
Này Thu Lộ Tử! Như Ta hôm nay xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì các Đức Phật kia cũng xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời như vầy:

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 能năng 為vi 甚thậm 難nan 。 希hy 有hữu 之chi 事sự 。 能năng 於ư 娑Sa 婆Bà 國Quốc 土Độ 。 五ngũ 濁trược 惡ác 世thế 。 劫kiếp 濁trược 。 見kiến 濁trược 。 煩phiền 惱não 濁trược 。 眾chúng 生sinh 濁trược 。 命mạng 濁trược 中trung 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 為vì 諸chư 眾chúng 生sinh 。 說thuyết 是thị 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 難nan 信tín 之chi 法Pháp 。
‘Đức Phật Śākyamuni đã làm được những việc rất khó và hiếm có; có thể ở Thế giới Kham Nhẫn trong đời ác năm trược–kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược–đã đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác và thuyết Pháp này cho các chúng sinh mà tất cả thế gian đều khó tin.’

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 當đương 知tri 我ngã 於ư 。 五ngũ 濁trược 惡ác 世thế 。 行hành 此thử 難nan 事sự 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 為vì 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 說thuyết 此thử 難nan 信tín 之chi 法Pháp 。 是thị 為vi 甚thậm 難nan 。
Này Thu Lộ Tử! Ông nên biết Ta ở trong đời ác năm trược, làm những việc khó làm và đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Rồi vì hết thảy thế gian mà thuyết Pháp khó tin này, thật là rất khó!”

佛Phật 說thuyết 此thử 經Kinh 已dĩ 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 及cập 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 天thiên 人nhân 阿a 修tu 羅la 等đẳng 。 聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết 。 歡hoan 喜hỷ 信tín 受thọ 。 作tác 禮lễ 而nhi 去khứ 。
Lúc Phật thuyết Kinh này xong, ngài Thu Lộ Tử cùng các vị Bhikṣu, tất cả trời, người, và phi thiên trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ tín thọ, đỉnh lễ rồi cáo lui.

一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 所Sở 護Hộ 念Niệm 經Kinh
Kinh Được Hết Thảy Chư Phật Hộ Niệm

Xem (139)