» » » MỪNG VỀ NGUỒN (Hiệp Kỵ Tổ Sư lần thứ 8)

MỪNG VỀ NGUỒN (Hiệp Kỵ Tổ Sư lần thứ 8)

Xem (91)

Hạnh phúc thay khi Tăng già hòa hợp
Cùng “Về nguồn” để “Hiệp Kỵ” vinh danh
Bảy kỳ qua tố chức được viên thành
Nay Pháp Bảo Úc châu kỳ thứ tám

Chư Tôn Đức Tăng Ni đều đồng cảm
Trông mong ngày hội ngộ để sẻ chia
Những mưu toan áp lực muốn cắt lìa
Khối hòa hợp của Tăng già thống nhất

Không hư hoại đấy chính là “chân thật”
Phật Pháp truyền giúp lợi ích nhân sinh
Vì Phật sự quên cả bản thân mình
Chư Tôn Đức khai sơn nhiều lao nhọc

Cho Đạo Phật vươn lên hơn tầm vóc
Quyện vào nhau truyền lưu khắp năm châu
Cho chúng sanh thắm đượm Pháp nhiệm mầu
Cùng giải thoát vui chung niềm an lạc

Bao Phật sự chư Tôn đều gánh vác
Hướng dẫn hàng Phật Tử có tâm tu
Lìa ngũ dục để xóa đám mây mù
Đang bay lượn trên bầu trời nhân thế

Không chánh niệm ắt là người mắc kế
Những tài danh sắc dục chuyện ngủ ăn
Phật ân cần di giáo lẫn khuyên răn
Hành “ít muốn” vui chơi cùng “biết đủ”

Sống ẩn dật độc cư nên tranh thủ
Để nghiệm suy gốc khổ mà diệt trừ
Đủ lực rồi tâm nguyện rộng thái hư
Tâm Bồ Đề mới nên hành Phật sự

Pháp bất thối chúng ta hằng hành xử
Chiêu cảm bao chúng thiện phải phụng hành
Tâm nguyện luôn độ tận các chúng sanh
Bằng “thân giáo” “phản quan” điều căn bản

Cột tâm lại ta sống đời thanh thản
Cả lục căn không đắm nhiễm lục trần
Đó những điều Tăng chúng phải tri ân
Lời Phật dạy vẫn mãi luôn mầu nhiệm

Muốn thanh tịnh thân tâm hằng thúc liễm
Hành lục hòa giữ hòa hợp chư Tăng
Sống tùy duyên vô ngã phải vĩnh hằng
Mới xứng đáng là Như Lai Thích tử

Cùng “Về nguồn” thắm tươi tình Pháp lữ
Giới luật theo Di giáo phải phụng hành
Hòa hợp nhau thanh tịnh đạo viên thành
Đấy mới thật Kỵ Tổ Sư đúng nghĩa

Kính nguyện chúc ngày “VỀ NGUỒN” tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia, 27 & 28/09/2014, được thành tựu viên mãn.

An Lạc thất, Adelaide
Thích Viên Thành

Tưởng nhớ về Thầy

Với tâm lớn nguyện xuất trần thượng sĩ
Chùa Cổ Lâm huyện Đại Lộc xuất gia
Khi trưởng thành an trụ tại Bửu Đà
Kế thừa tốt đạị trùng tu hoành tráng

Cả Bửu Đà Cổ Lâm đều viên mãn
Thầy đã dành bao tâm huyết gian nan
Tồn Tông môn kiến tạo thêm đạo tràng
Cho tứ chúng cùng an cư tu học

Thầy vãng sanh biết bao người thương khóc
Chốn Tổ buồn Mười Quận (10) khá quạnh hiu
Hàng Đệ tử cũng hụt hẫng rất nhiều
Bóng cổ thụ không còn che bóng mát

Với hành trạng Thầy vui miền Cực lạc
Chúng đệ buồn tưởng nhớ lắm thâm ân
Thầy độ sanh độ tử khắp xa gần
Ban Hộ Niệm vẫn truyền lưu lợi ích

Trong đối đãi mọi người đều ưa thích
Sống khiêm cung cần mẫn biết sẻ chia
Lòng bao dung hỗ trợ kẻ quay dìa
Dù tạp khí phải nhiều năm chuyển hóa

Đức tùy hỷ Thầy sống luôn vui xả
Đi khắp nơi một dạ với tông môn
Nghề Giáo dục trưởng dưỡng được tâm hồn
Sống mô phạm biết hy sinh thân thiện

Miền an lạc chúc Thầy vui vĩnh viễn
Tại trần gian di chúc sẽ phụng hành
Chánh báo tốt Y báo cũng vinh danh
Chùa Bửu Đà cả Tông môn phát triển

Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng thượng Như hạ Thọ tân viên tịch
Hậu bối Thích Viên Thành (Hạnh Trung) cùng gia đình đồng tu
Đồng khể thủ

Xem (91)